Stadgar

Stadgar för JENNY LIND SÄLLSKAPET

Revidering antagen preliminärt av årsmötet 2007 och slutligt av årsmötet den 12 november 2008

§ 1 Ändamål

Jenny Lind Sällskapet, som bildades år 1943, har till syfte att bevara minnet av Jenny Lind och hennes gärning.


§ 2 Verksamhet

Sällskapet skall verka för sitt syfte genom att understödja forskning rörande Jenny Lind, hennes gärning och miljöer eller vad som har anknytning till henne, anordna konserter, föredrag eller utställningar samt ekonomiskt stödja förvärv av föremål som har anknytning till Jenny Lind. Sällskapet skall även kunna uppmuntra unga lovande sångerskor under deras utbildning.


§ 3 Medlemmar

Medlem kan envar bli som stödjer sällskapets syften. Sällskapet kan även utse hedersledamöter. Förslag väcks av styrelsen och beslut fattas på årsmöte.


§ 4 Styrelse

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst nio personer. Styrelsen väljs på årsmöte, vilket utser ordförande för ett år. Övrig styrelse väljs för en tid av två år så, att halva antalet av dess ledamöter utses varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Avgår ordföranden under sin mandattid, inträder vice ordföranden som ordförande fram till nästa årsmöte. Avgår vice ordföranden, sekreteraren eller skattmästaren, utser styrelsen inom sig ersättare. Avgår andra ledamöter, ersätts de vid nästa årsmöte eller vid extra föreningsmöte, om styrelsen finner detta påkallat. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Den kan också, för längre eller kortare tid, adjungera medlem för särskilda uppdrag.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 5 Årsavgift

Årsmötet beslutar angående årsavgift.


§ 6 Revisorer

För granskning av Sällskapets räkenskaper och förvaltning utser Sällskapet två revisorer och en revisorssuppleant. Revisionsberättelse för det sistlidna arbetsårets räkenskaper skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före den dag då årsmötet skall äga rum.


§ 7 Verksamhetsår

Styrelsens arbetsår räknas fr o m den 1 januari t o m 31 december.


§ 8 Årsmöte

Före april månads utgång hålles ordinarie sammankomst (årsmöte), till vilket kallelse skall utfärdas av styrelsen minst två veckor före sammanträdet.

Till behandling vid årsmötet skall förekomma:

a. val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet,

b. styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret,

c. skattmästarens rapport,

d. revisorns berättelse över granskningen av Sällskapets räkenskaper och förvaltning under det gångna verksamhetsåret,

e. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret,

f. val av ordförande för ett år,

g. val av halva antalet styrelseledamöter på tvår år,

h. val av revisor och revisorssuppleant,

i. val av valberedning,

j. fastställande av årsavgift,

k. av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.

Rösträtt äger endast närvarande medlemmar av Sällskapet. Beslut fattas med enkel majoritet, där ej nedan annat bestäms.


§ 9 Övriga sammankomster

Utöver årsmötet anordnar styrelsen en sammankomst varje år på Jenny Linds födelsedag den 6 oktober för medlemmar och andra intresserade.


§ 10 Museiföremål och arkiv

Av Sällskapet mottagna minnesföremål skall förvaras hos Statens Musiksamlingar, som även förbundit sig att vårda Sällskapets arkiv.


§ 11 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall framläggas vid årsmöte. Beslut om förslaget skall fattas vid närmast följande årsmöte.


§ 12 Upplösning

Väcks fråga om Sällskapets upplösning, skall den behandlas av två på varandra följande årsmöten. För beslut om upplösning fordras att antalet närvarande vid båda tillfällena uppgår till minst 25 procent av hela medlemsantalet och att minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar röstar för beslutet.


§ 13 Överlåtelse av tillgångar

Om Sällskapet upplöses skall dess tillgångar i fråga om kontanter, banktillgodohavanden och värdepapper överlämnas till Kungl. Musikaliska Akademien att användas för ändamål som ligger i linje med Sällskapets syfte. Protokoll och övriga handlingar samt föremål i Sällskapets ägo skall överlämnas till Statens Musiksamlingar.